દક્ષિણ આફ્રિકાની કેબિનેટે નેલ્સન મંડેલાની જેલની ચાવીની હરાજીની નિંદા કરી છે

દક્ષિણ આફ્રિકાની કેબિનેટે નેલ્સન મંડેલાની જેલની ચાવીની હરાજીની નિંદા કરી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *