“મેં સીએનએન, બીબીસી, સ્કાય ન્યૂઝ જોવાનું બંધ કર્યું” – કેન્યાટ્ટાએ પશ્ચિમી પ્રસારણને નકારી કાઢ્યું

"મેં સીએનએન, બીબીસી, સ્કાય ન્યૂઝ જોવાનું બંધ કર્યું" - કેન્યાટ્ટાએ પશ્ચિમી પ્રસારણને નકારી કાઢ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *