ઇનસટલટઇનસટલ

GAF એનર્જીના ઇન્સ્ટોલ-ટુ-ઇન્સ્ટોલ સોલર શિંગલ્સનો ઉદ્દેશ ટેસ્લાની છત અને પરંપરાગત પેનલ્સને વટાવી દેવાનો છે – ટેકક્રંચ

સરેરાશ મકાનમાલિક માટે છત પર સોલાર પેનલ્સ સ્થાપિત કરવી વધુને વધુ વાસ્તવિક છે, પરંતુ તેઓ વિશિષ્ટ, બજાર પછીની બાબતો અથવા...