ફડગ

વિદેશી રોકાણકારો, પરિપક્વ સ્ટાર્ટઅપ્સ ન્યુઝીલેન્ડ વીસી ફંડિંગ લેન્ડસ્કેપને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરે છે – ટેકક્રંચ

અંત તરફ બે વર્ષ પછી, ન્યુઝીલેન્ડ સ્ટાર્ટઅપ સીનમાં રેકોર્ડ સાહસો અને રોકાણના પ્રારંભિક તબક્કા જોવા મળ્યા છે. મહામારી હોવા છતાં,...