બીયુ કાયદાના વિદ્યાર્થી

બેનેટ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીએ પ્લાસ્ટિક બેગના ઉપયોગ અંગે PIL નો દાવો કર્યો, દાવો જીત્યો ભારત તરફથી સમાચાર

નવી દિલ્હી: કાયદાના વિદ્યાર્થીઓની શોધ બેનેટ યુનિવર્સિટી જ્યારે ફળો વહે છે ત્યારે જયપુરની શેરીઓને પ્લાસ્ટિકના કચરાથી મુક્ત કરવા રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ...

રાજસ્થાનની બેનેટ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીએ કેસ જીતીને પ્લાસ્ટિક બેગના સતત ઉપયોગનો આરોપ લગાવતી PIL દાખલ કરી છે. ભારત તરફથી સમાચાર

નવી દિલ્હી: કાયદાના વિદ્યાર્થીઓની શોધ બેનેટ યુનિવર્સિટી જ્યારે ફળો વહે છે ત્યારે જયપુરની શેરીઓને પ્લાસ્ટિકના કચરાથી મુક્ત કરવા રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ...