રસઓ

10 જાન્યુઆરી સુધીમાં મિશ્ર રસીઓ માટે બુસ્ટર ડોઝ કોલ: ICMR | ભારત તરફથી સમાચાર

નવી દિલ્હી: સરકારના વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર જૂથો હજુ પણ કોવિડ-19 રસીનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે જો અલગ-અલગ ડોઝ આપવામાં આવે. કોવિડ...