શિક્ષણ સમાચાર

Cs ફાઉન્ડેશન, Cs પ્રોફેશનલ અને Cs એક્ઝિક્યુટિવ જૂન 2021 ની પરીક્ષાઓ માટે Icsi Cs પરિણામો આવતીકાલે જાહેર કરવામાં આવશે

શિક્ષણ ડેસ્ક, મારો પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશિત: દેવેશ શર્મા અપડેટ, મંગળવાર, 12 ઓક્ટોબર 2021 03:13 PM IST સારાંશ ICSI CS પરિણામો:...

રોગચાળાની અસર ગુજરાત સરકારની નોકરીઓ માટે ઉપલી વય મર્યાદામાં એક વર્ષની છૂટ આપે છે

શિક્ષણ ડેસ્ક, મારો પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશિત: દેવેશ શર્મા ગુરુવાર, 14 ઑક્ટોબર 2021 04:33 PM IST અપડેટ કર્યું સારાંશ ઉપલી વય...

ગુજરાતની શાળાઓ 22 નવેમ્બરથી ધોરણ 1-5 માટે ફરીથી ખોલશે વાલીઓની પરવાનગીની જરૂર છે – શાળાઓ ફરીથી ખોલશે

શિક્ષણ ડેસ્ક, મારો પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશિત: દેવેશ શર્મા રવિવાર, 21 નવેમ્બર 2021 03:18 PM IST અપડેટ સારાંશ શાળાઓ ફરીથી ખુલશે:...

Sebxam.org એ Pse Sse માટે Seb પરીક્ષા 2020 ના પરિણામોની જાહેરાત કરી અહીં મેરિટ લિસ્ટ તપાસો

શિક્ષણ ડેસ્ક, મારો પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશિત: રાહુલ માનબ અપડેટ, મંગળવાર, 21 ડિસેમ્બર 2021 09:20 PM IST સારાંશ SEB 2020 પ્રાથમિક...